NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Eerste ronde

EERSTE RONDE WORKSHOP

1. Indicatie voor zorg en behandeling in de verslavingszorg
Lieke Knapen en Laura DeFuentes-Merillas, Novadic-Kentron
Binnen de verslavingszorg wordt gezocht naar manieren om cliënten toe te wijzen naar passende zorg met behulp van instrumenten. De MATE is hiervan een belangrijk voorbeeld. De MATE is een semigestructureerd face to face interview en bevat tien verschillende vragenlijsten. De MATE screener (MATE-S) heeft als doel te screenen op de ernst van middelengebruik ten behoeve van zorgzwaarte toewijzing. In de workshop worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de voorspellende validiteit van de MATE-S ten opzichte van de MATE standaard. Daarnaast worden tijdens deze workshop de resultaten en aanbevelingen gepresenteerd van een literatuurstudie die het beschikbare wetenschappelijk bewijs inventariseert rondom indicatiestelling en zorgtoewijzing in de verslavingszorg. Deze literatuurstudie is gedaan in het kader van een Resultaten Scoren (RS) project, waarin NISPA en IVO een systematische inventarisatie hebben gedaan van de zorgtoewijzing criteria die gebruikt worden in de huidige praktijk en in de recente wetenschappelijke literatuur. De doelen van dit RS project waren: (1) verdere verfijning van indicatiestelling en beslisregels binnen de reguliere verslavingszorg, en (2) het indicatiestellingproces in de verslavingszorg landelijk te standaardiseren en daarmee de praktijkvariatie te verminderen. Er wordt tijdens deze workshop met de deelnemers gediscussieerd over de resultaten.

2. De rol van ervaringsdeskundigheid bij de uitrol van herstelsteun in de zorg
Wilma Boevink, Trimbos-instituut, verbonden aan het User Research Center i.s.m. Universiteit Maastricht en Cor Verbrugge, Novadic-Kentron
Sinds 2013 is Ervaringsdeskundige een beroep en inmiddels erkend door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ervaringsdeskundigen worden op allerlei manieren ingezet. Niet alleen in uiteenlopende sectoren, ook wat betreft de rol die zij spelen naast professionals. In het kader van het transitieproces in de zorg, neemt het thema ook in de verslavingszorg een vlucht. Of wordt er misschien wel mee aan de haal gegaan? Weten we nog wat ‘ervaringsdeskundigheid’ betekent? Om welke ervaringen gaat het dan en waarin is iemand dan deskundig? Maakt het feit dat je cliënt bent in de verslavingszorg je ook ervaringsdeskundig, of is daar meer voor nodig? En wat nu als je ex-cliënt bent? Sinds een maand? Of sinds 10 jaar? Heb je dan nog recht van spreken? Waarin schuilt de kracht van ervaringsdeskundigheid? In welke richting zou die verder ontwikkeld moeten worden? En wat betekent multi-deskundigheid in dit verband? Vragen die we in de waan van de dag dreigen te vergeten. Maar die naar onze mening ontzettend belangrijk zijn als we daadwerkelijk een derde kennisbron willen creëren, naast de bestaande kolommen wetenschappelijke kennis en professionele kennis.

3. Leren van nuanceverschillen? Optimaliseren van ambulante detoxificatie
Tamara Schoof-Beelen, Vincent van Gogh, Eglantyne Hoekstra, VNN en Boukje Dijkstra, NISPA
De zorg moet ambulantiseren. Bij alle instellingen worden klinische bedden kritisch bekeken en / of afgebouwd.  Zo worden ook diverse zorgmodules ontwikkeld om patiënten in de thuissituatie te ondersteunen bij de detoxificatie van middelen. Bij deze ontwikkeling van ambulante zorgmodules maken instellingen keuzes, soms overeenkomstig soms verschillend: Wie begeleid de detoxificatie? Hoe vaak is er contact met de patiënt? Huisbezoek of op locatie? Wanneer upgraden naar klinisch? Regio’s zijn nu eenmaal niet gelijk en nuanceverschillen zullen blijven. Maar wat kunnen we leren / oppikken van onze NISPA collega’s, waarmee we de zorg binnen onze eigen ambulante detoxificatie kunnen verbeteren?  In deze workshop willen we aan de hand van enkele voorbeelden met elkaar in gesprek gaan over hoe dit gaat in jullie praktijk, wat “best practice” zou kunnen zijn en hoe we dit kunnen onderzoeken? Het doel van deze workshop is dat iedereen met verse ideeën naar zijn eigen instelling terugkeert om de zorg rondom ambulante detoxificatie te optimaliseren.
 

4. In gesprek met patiënten met een LVB  (max 20 pers)
Joanneke van der Nagel, Tactus en Marion Kiewik, Aveleijn
Hoe leg je dingen helder en eenvoudig uit, zonder een Jip en Janneke benadering? En omgekeerd, hoe kan je de patiënt helpen zijn verhaal te doen? En wat te doen met de begeleiders die soms wel en soms niet meekomen? In deze praktische workshop krijg je tips over, en ga je actief aan de gang met gespreksvaardigheden voor gesprekken met LVB. Deze workshop kan los, of in samenhang met workshop Behandelmethodieken voor LVB en verslaving worden gevolgd.

 

EERSTE RONDE SYMPOSIUM

Verslaving en psychiatrische comorbiditeit
vrzr. Arnt Schellekens

1. Cannabis en psychose: neurobiologische aspecten 
spreker: Albert Batalla, Radboudumc
Cannabis is het meest gebruikte illegale middel ter wereld. Epidemiologische onderzoeken laten zien dat het gebruik van cannabis geassocieerd is met een verhoogd risico op psychoses. In deze lezing geef ik een update van studies naar het verband tussen cannabisgebruik en psychose, inclusief psychotische stoornissen zoals schizofrenie. Zowel de potentiële neurobiologische mechanismes als de invloed van gen-omgevingsinteracties worden besproken.

2. Farmacotherapie voor gevorderden ten aanzien van ADHD bij verslaafde volwassenen
spreker: Cees Kan, Radboudumc
In de richtlijn "Richtlijn ADHD bij volwassenen, fase 1 diagnostiek en medicamenteuze behandeling" (2015) worden aanbevelingen gedaan voor monotherapeutische medicamenteuze interventies bij volwassenen met ADHD op basis van evidence based effectiviteit, maar wordt niet ingegaan op interacties met andere psychofarmaca en psychoactieve middelen. Artsen in de verslavingszorg die patiënten met een comorbide ADHD behandelen, worden in de praktijk regelmatig voor keuzes gesteld waarop deze richtlijn geen antwoorden biedt, afhankelijk van de comorbiditeit, comedicatie en middelengebruik van de betreffende patiënt. In deze lezing worden in aanvulling op de aanbevelingen uit de richtlijn extra handvaten aangeboden om deze keuzes te kunnen maken op grond van kennis van onderliggende farmacokinetiek en -dynamiek.
Literatuurverwijzing
Richtlijn ADHD bij volwassenen, fase 1 diagnostiek en medicamenteuze behandeling; NVVP, 2015. http://www.nvvp.net/stream/richtlijn-adhd-bij-volwassenen-fase-1-diagnostiek-en-medicamenteuzebehandeling-2015

3. Angststoornissen: van de spreekkamer naar wetenschap en terug
spreker: Arnt Schellekens, Radboudumc en NISPA
Angststoornissen behoren tot de meest frequente co-morbiditeit bij verslaving. NISPA onderzoek laat zien dat angststoornissen heel frequent zijn bij bijvoorbeeld alcoholverslaving en GHB verslaving en dat deze comorbiditeit in belangrijke mate bijdraagt aan terugval. Aandacht voor deze comorbiditeit is dan ook van groot klinisch belang.
Neurobiologisch onderzoek middels EEG en neuroimaging onderzoek geeft inzicht in de mechanismen van deze comorbiditeit. Tevens biedt dit mogelijk aanknopingspunten voor de behandeling, die uit zowel farmacologische als psychologische interventies moet bestaan.
In deze voordracht wordt aan de hand van eigen onderzoek, literatuur onderzoek en het recent uitgekomen addendum psychiatrische comorbiditeit (geproduceerd in samenwerking tussen NISPA, resultaten scoren en het landelijk netwerk kwaliteitsontwikkeling) nader ingegaan op de complexe samenhang tussen beide stoornissen.