NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Tweede ronde

TWEEDE RONDE WORKSHOP

1. Waar staan we met GHB en waar gaan we naartoe?
Harmen Beurmanjer, Novadic-Kentron, Eva Asperslag, Jellinek, Rama Kamal, GGZE en Maryvonne Hut, IrisZorg
GHB houdt de goederen zowel in de verslavingszorg als de media bezig. Veel onderzoek is de laatste jaren besteed aan het verminderen van terugval bij deze patiëntenpopulatie. GHB monitor I, GHB monitor II, GHB Ketenzorg en de GHB ziekteperceptie studie leverden veel nieuwe inzichten op. Onder meer dat er niet zo iets bestaat als de typische patiënt met GHB afhankelijkheid en daarom waarschijnlijk ook niet een eenduidige oplossing. 
In deze workshop wordt ingegaan op de hulpvraag van patiënten met GHB afhankelijkheid en de laatste inzichten vanuit onderzoek. Verder worden ideeën over behandeling gepresenteerd en bediscussieerd met de deelnemers.
In 2017 start tevens een nieuw project dat moet leiden tot een interventierichtlijn voor GHB afhankelijkheid, deelnemers van de workshop worden aangemoedigd om suggesties hiervoor te doen.

2. Feedback Informed Treatment in de verslavingszorg
Anneleen Kraan en Wiebren Markus, IrisZorg
Achtergrond: Feedback Informed Treatment of FIT is een methodiek die is voortgekomen uit jarenlang onderzoek naar werkzame factoren in behandelingen. Het werkt ondersteunend in het versterken van de behandelrelatie en –effectiviteit en verbetert de doelmatigheid van behandelingen door de klinische besluitvorming (bv. als het gaat om het beargumenteerd doorgaan, aanpassen of stoppen van een interventie). Anders dan bij (reguliere) ROM, stelt FIT in staat om heel snel en direct, van sessie tot sessie, met de patiënt te kijken of de behandeling nog aansluit bij hem of haar en of er voldoende voortgang is. In onderzoek, ook met patiënten met een verslavingsprobleem, is keer op keer aangetoond dat FIT leidt tot minder dropout, een betere werkrelatie, betere behandeluitkomsten en een kortere behandelduur.
In deze workshop vertellen we over de achtergrond van FIT en gaan we in op onderzoeksresultaten (van anderen) bij verslaafde patiënten. Daarnaast gaan we, samen met jullie aan de hand casuïstiek en video-materiaal, in op implementatievraagstukken die opkomen nu we binnen IrisZorg met FIT willen gaan werken, bv.:
*             Hoe verhoudt FIT zich tot het gebruik van basismethodieken (bij IrisZorg: CRA en Krachtwerk)?
*             Hoe gebruik je de uitkomsten als het gaat om cure en om care?
*             Welke beslisregels hanteer je als het gaat om verslechtering of stagnatie?
*             Hoe kan deze methodiek gebruikt worden in de samenwerking tussen behandelaar en regiebehandelaar?
*             Is maatwerk nodig voor verschillende doelgroepen en zo ja, hoe ziet dat er uit?
Doelgroep: (regie)behandelaren.

3. Psychiatrische comorbiditeit bij verslaving
Arnt Schellekens, Radboudumc en NISPA
Psychiatrische co-morbiditeit komt heel frequent voor bij mensen met verslavingsproblematiek. In de bestaande (multidisciplinaire) richtlijnen wordt hieraan echter beperkt aandacht besteed. In het kader van de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines (kortweg MDR overige drugs) is tevens een addendum “Stoornissen in middelengebruik in combinatie met andere psychiatrische aandoeningen” opgesteld, dat een integraal onderdeel van deze richtlijn is geworden. Dit addendum richt zich op de generieke aspecten van de zorg aan patiënten met (een) stoornis(sen) in middelengebruik (met name cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines) in combinatie met andere psychiatrische aandoeningen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s: prevalentie, diagnostiek, behandeling en herstel. In deze workshop worden de belangrijkste aanbevelingen in het addendum besproken.

4. Behandelmethodieken voor LVB en verslaving  (max 20 pers)
Joanneke van der Nagel, Tactus en Marion Kiewik, Aveleijn
De afgelopen jaren is er veel ontwikkeld om de zorg voor patiënten met een LVB en verslaving vorm te geven. Maar wat ook al weer precies? En hoe implementeer je dat in je organisatie en de ketenzorg? In deze praktische workshop bekijken we een aantal landelijk beschikbare methodieken, en gluren we in elkaars toolkit met lokale methodieken. Deze workshop kan los, of in samenhang met workshop In gesprek met patiënten met een LVB worden gevolgd.

TWEEDE RONDE SYMPOSIUM

Omgevingsondersteunende zorg
vrzr. Eric Blaauw

Dit symposium wordt verzorgd door: Karin Wiltjer, Alla Galstyan en Vera Buijs VNN en Eric Blaauw, Hanzehogeschool en VNN
Binnen de verslavingszorg wordt relatief weinig aandacht besteed aan de omgeving van verslaafde personen. Nog minder wordt de omgeving actief ingeschakeld bij het herstel van de verslaafde personen. In VNN is op meerdere zorglocaties (heroïnebehandelunit, polikliniek, reclassering) door middel van vragenlijsten gewerkt aan het in kaart brengen van de omgeving van verslaafde personen. Waardoor inzicht is verkregen in de omvang en sterkte van het sociale netwerk. Ook is navraag gedaan naar de wens van cliënten om deze omgeving te betrekken in de zorg en de mogelijkheden om dit te doen. Aan de bevindingen van deze onderzoeken wordt aandacht besteed in het symposium. Tevens komen een moeder en dochter aan het woord met betrekking tot deze thema’s. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid die via CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) wordt geboden om het sociaal netwerk te versterken in de zorg voor zichzelf en de zorg voor de verslaafde persoon.