NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

CM be­han­de­ling van can­na­bis­ver­sla­ving bij jon­ge­ren

CM be­han­de­ling van can­na­bis­ver­sla­ving bij jon­ge­ren

Ruim de helft van de jon­ge­ren in de jeugd­ver­sla­vings­zorg komt in be­han­de­ling voor een can­na­bis­ver­sla­ving. De stan­daard­be­han­de­ling voor can­na­bis­ver­sla­ving is cog­ni­tie­ve ge­drags­the­ra­pie (CGT). Dit is een ef­fec­tief be­we­zen be­han­de­ling, maar de ef­fec­ten zijn be­schei­den en niet al­le jon­ge­ren heb­ben er vol­doen­de baat bij. Een veel­be­lo­ven­de be­han­de­ling is Con­tin­g­en­cy Ma­na­ge­ment (CM). Bij CM gaat het om het be­lo­nen van goed ge­drag. Bin­nen de ver­sla­vings­zorg kan CM wor­den in­ge­zet om ab­sti­nen­tie (het niet ge­brui­ken) van mid­de­len te sti­mu­le­ren door het sys­te­ma­tisch be­lo­nen – meest­al met waar­de­bon­nen (vou­chers) – van in­ge­le­ver­de drugs­vrije uri­nes.

Vol­gens uit­ge­breid on­der­zoek bij vol­was­se­nen is CM een van de meest ef­fec­tie­ve be­han­de­lin­gen voor ver­sla­vings­pro­ble­ma­tiek. Bij jon­ge­ren is CM min­der vaak on­der­zocht, maar de re­sul­ta­ten die er zijn, la­ten even­eens gun­sti­ge ef­fec­ten zien. Een ex­tra re­den om juist bij jon­ge­ren CM toe te pas­sen is dat de be­han­de­ling voor jon­ge­ren ex­tra mo­ti­ve­rend kan wer­ken van­we­ge hun ho­ge­re be­lo­nings­ge­voe­lig­heid en la­ge­re in­trin­sie­ke mo­ti­va­tie om te stop­pen met mid­de­len­ge­bruik.

Het Par­nas­sia Ad­dic­ti­on Re­search Cen­tre (PARC) gaat de (kos­ten)ef­fec­ti­vi­teit van CM onderzoeken in een multicenter randomised controlled trial (RCT) bij 154 jongeren (16-22 jaar) die een ambulante behandeling van 12 weken krijgen met contingentie management (CM) of cognitieve gedragstherapie (CGT). Novadic-Kentron is één van de participerende instellingen. Meer in­formatie vind je op de website van de RECAB.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.